Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.pregnabit.com  prowadzonego przez Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-428, Polska przy ul. Krakowskiej 141-155, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470, świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000189393 („MCT”);

Przetwarzając dane Partnerów i Pacjentek kierujemy się następującymi zasadami:

 1. nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do świadczenia Usług;
 2. nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 3. nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 4. nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Kim jesteśmy?

MCT jest administratorem danych osobowych Partnerów i Pacjentek pozyskanych w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.pregnabit.com, w tym korzystania z Platformy dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Jeśli odwiedzając stronę pregnabit.com nie zdecydujesz się założyć konta na Platformie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami MCT). Wiedz jednak, że nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
 • Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie pregnabit.com są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
 • Dane osobowe, które podajesz jako Pacjentka w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w serwisie pregnabit.com na Platformie dostępnej na stronie app.pregnabit.com/#/ będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między MCT, Partnerem, Tobą oraz Ekspertem Medycznym oraz w celu wypełnienia ciążącego na MCT obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, a także – w przypadku, jeśli zadasz nam pytanie lub złożysz reklamację – w celu ich analizy i odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z MCT umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Dane osobowe, które podajesz jako Partner przy zakładaniu konta w serwisie pregnabit.com na Platformie dostępnej na stronie app.pregnabit.com/#/ będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między MCT, Pacjentką i Tobą oraz w celu wypełnienia ciążącego na MCT obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z MCT umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług.
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw MCT w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 • Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług telemedycznych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń telemedycznych przez określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Twoje dane zostaną usunięte.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia Twojego konta z portalu.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 • Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
 • Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
 • Przekazane nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z usługi serwisu pregnabit.com, w tym korzystania z Platformy dostępnej na stronie app.pregnabit.com/#/ informacje możemy jednak ujawnić:
  1. podmiotom obsługującym płatności za nasze usługi w celu obsługi i realizacji płatności za usługi, z których korzystasz;
  2. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez MCT;
  3. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;
  4. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
  5. doradcom prawnym i konsultantom obsługującym MCT w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  6. organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza MCT. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na Platformie dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/.

Jeżeli nie posiadasz konta na Platformie dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/ możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarza MCT. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone utworzone na Platformie dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/.

Jeżeli nie posiadasz konta utworzone na Platformie dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/ możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl.

Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes MCT lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl.

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod e-mail iod.mct@telemedic24.pl

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

MCT wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie Usług do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług MCT.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • aby lepiej dopasować świadczenie Usług MCT do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług MCT,
 • reklamy Usług MCT przez Internet

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Usług.

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.pregnabit.com oraz na Platformie dostępnej na stronie  app.pregnabit.com/#/ i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

Kontakt z MCT i inspektorem ochronry danych

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z MCT wysyłając zapytanie na adres: office@telemedic24.pl

Aby ułatwić Ci wykonywanie Twoich praw, w MCT został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Anna Szopa. Kontakt z IOD jest możliwy:

 • Listownie na adres: Nestmedic S.A., ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa;
 • Przez e-mail: iod.mct@telemedic24.pl
 • Telefonicznie: +48 600 934 789

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

infolinia konsumencka
+48 664 346 559
czynna w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku

MEDYCZNE CENTRUM TELEMONITORINGU Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 15A lok. 410, 01-656 Warszawa